English
For English click here

info deelname

Rock around the Jukebox Open-Air Market 12 Mei 2019

Om deel te nemen aan dit evenement hebben Nederlanders en Belgen de verplichting van een abonnement op het magazine Memory lane van ‘De Jukebox Fanaat’ (overige landen niet).
De inschrijfformulieren worden met het magazine meegestuurd op die manier kunnen we de deelname kosten aantrekkelijk houden.
Wilt u meer info over het abonnement met alle voordelen kijk dan bij Memory lane magazine.
Voor verdere info kunt u ons mailen info@jukeboxfanaat.nl of bellen +31(0)73-5218889.

Deelname prijzen:
Buiten: (indien mogelijk)
Grondplaats €35,00 (incl. elektra). Plaats + kraam €50,00 (incl. elektra)        
Maten grondplaats of plaats met kraam 5,50 x 5,00 m. diep (auto blijft op uw plaats staan).
Per plaats gratis toegang voor 2 personen.
Andere plaats/maat  €1,25 pm². Extra mogelijk kraam €15,00, elektra €25,00. 
Overdekte kraam is 4,00 x 0,90 m

Binnen: (indien mogelijk)
Tafel  €45.00 (incl. zitruimte)
Standruimte  €3,75 pm². Extra mogelijk tafel €15,00, elektra €25,00  
Er mogen geen auto’s binnen (dus buiten laden/lossen). Er staan geen tussenwanden.
Tafel is 4,00 x 0,90 m

Reglement voor deelnemers per 01-01-2019
Zaken bevinden zich in het beursgebouw en/of op de bijbehorende terreinen voor risico van de deelnemer.
De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken, vervoermiddelen en/of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het evenement.
Evenmin zijn de organisatoren aansprakelijk voor schade van derden. De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor vorderingen van derden welke verband houden met gebruik van de stand door deelnemer. De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan zaken van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatoren wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor alle aanspraken die derden ter zake zouden kunnen doen gelden. Deelnemers verplichten zich om de reglementen, wettelijke regelgeving en/of aanwijzingen van de organisatoren stipt op te volgen.
Bij het niet nakomen van deze verplichtingen hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer(s) onmiddellijk van deelname uit te sluiten zonder restitutie van het inschrijfgeld en is deelnemer(s) verplicht de eventuele schade door toedoen van deelnemer(s) te vergoeden.
Bij annulering wordt het deelnamebedrag minus €10,00 administratiekosten terugbetaald uitsluitend indien de schriftelijke annulering minstens 48 uur voor aanvang van het evenement is ontvangen.
De evenementenverzekering van 12-5-2019 dekt € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum van
€ 5.000.000,00.

Brand- en veiligheidsvoorschriften
Een brandblusser is verplicht bij tenten groter dan 3x3 meter, u dient hier zelf voor te zorgen.
Het is verboden te roken (binnen) en open vuur te hebben. De (groene) deur ontgrendelingsknoppen, panieksluitingen en brandhaspels dienen bereikbaar, bedienbaar en zichtbaar te zijn. Brandweer ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden en vluchtwegen moeten over de volle breedte worden vrijgehouden. Kabels, snoeren e.d.  die in gangpaden en vluchtwegen worden gelegd moeten goed vast geplakt worden. Aankleding mag geen brandgevaar opleveren en niet gemakkelijk ontvlambaar zijn. Bij brand mag het geen grote rookontwikkeling geven en moet vrijgehouden worden van spots, apparaten e.d. die warmte ontwikkelen. Rondom het Autotron dient een rijbreedte van 3,5 meter vrij te zijn voor hulpdiensten. Bevelen of aanwijzingen die betrekking hebben op de (brand)veiligheid moeten direct worden opgevolgd. Handelingen in strijd met deze voorschriften – tenzij schriftelijk door het bevoegd gezag anders overeengekomen - kunnen worden beboet met een dwangsom.
Bij extreem (risicovol volgens KNMI/verzekeringsvoorwaarden) weer is de organisatie verplicht om het evenement af te lasten. Dan wordt het deelnamebedrag minus €10,00 administratiekosten aan u terugbetaald.


Meer informatie over

Art.nr.:
Naam

e-mail

Vraag / opmerking