Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van de Jukebox Fanaat-website.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website op www.jukeboxfanaat.nl Door deze website te bezoeken en/of een bestelling te plaatsen voor producten en/of diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Het gebruik van deze website geeft aan dat u deze algemene voorwaarden accepteert, ongeacht of u ervoor kiest om u bij ons te registreren of bij ons te bestellen. Gebruik deze website niet als u deze algemene voorwaarden niet accepteert.

De JUKEBOXFANAAT.NL-website wordt beheerd door: Jukebox Parts Service, Vlijmen, Nederland. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 16019388. Ons btw-registratienummer is NL 8037 87 121 B01

Onze contactgegevens zijn als volgt:
De Jukebox Fanaat
Ernst en Marij Aalders
Vlijmense Dijk 57
5251 EL Vlijmen, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 73 5218889
Mobiel telefoonnummer: +31 (0) 6 10166558
Algemene e-mail: info@jukeboxfanaat.nl

1. INLEIDING
1.1 U hebt toegang tot de meeste delen van deze website zonder uw gegevens bij ons te registreren. Bepaalde delen van deze website zijn alleen toegankelijk voor u als u zich registreert. 1.2 We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. U moet deze website van tijd tot tijd bezoeken om de dan geldende algemene voorwaarden te lezen, omdat deze bindend voor u zijn. Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina’s van deze website bevinden. Als u geen nieuwe algemene voorwaarden wilt accepteren nadat we dit hebben aangekondigd moet u geen gebruik meer maken van deze website.

2. BESTELLEN BIJ DE JUKEBOX FANAAT
2.1 U wordt geacht een bestelling voor een product bij ons te plaatsen door te bestellen via ons online betaalproces. Als onderdeel van ons betaalproces krijgt u de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren. We sturen u een orderbevestiging met de producten die u hebt besteld.
2.2 Onze acceptatie van een bestelling vindt plaats wanneer we de bestelling verzenden. Wanneer we de bestelling verzenden/activeren, wordt het koopcontract gesloten als uw betaling onmiddellijk is verwerkt, tenzij we u hebben gemeld dat we uw bestelling niet accepteren of dat u uw bestelling hebt geannuleerd.
2.3 We kunnen een bestelling weigeren:
(a) wanneer goederen niet beschikbaar zijn;
(b) wanneer we geen autorisatie voor uw betaling kunnen verkrijgen;
(c) als er een prijs- of beschrijvingsfout is geweest;
(d) als u niet voldoet aan de voorwaarden/criteria die zijn uiteengezet in onze algemene voorwaarden.

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen zijn inclusief btw (waar van toepassing) tegen de huidige Nederlandse tarieven, tenzij anders vermeld. We behouden ons het recht voor om de prijs exclusief btw uit te drukken, maar we zullen de btw afzonderlijk weergeven en opnemen in de totale prijs.
3.2 Indien de buitenlandse koper (btw-geregistreerde) in aanmerking komt voor btw-verlaging of levering zonder btw, is de koper verplicht Jukebox Fanaat de btw-registratiegegevens te verstrekken. Jukebox Fanaat is verplicht de geldigheid te controleren voordat btw-vermindering of levering zonder btw wordt geaccepteerd. Deze procedure kan twee of drie werkweken duren waarin transacties onder normale btw moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in 3.1
3.3 Onze prijzen worden regelmatig herzien en bijgewerkt op de website.

4. ANNULERING EN NASTUREN
4.1 Als u uw bestelling (abonnement) wilt annuleren:
U kunt ons per e-mail op info@jukeboxfanaat.nl informeren voordat het eerste magazine van januari-februari verstuurd is.
4.2 Door de hoge portokosten voor nasturen worden verloren gegane of niet bezorgde magazines niet nagestuurd. Deze kunnen uitsluitend nagestuurd worden op kosten van de abonnee of bij ons afgehaald worden.

5.LICENTIE
5.1 U mag uittreksels van deze website voor eigen gebruik op de volgende basis afdrukken en downloaden:
(a) geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze website worden op enigerlei wijze gewijzigd;
(b) geen afbeeldingen op deze website worden apart van de begeleidende tekst gebruikt;
(c) al onze kennisgevingen over auteursrechten en handelsmerken en deze toestemmingskennisgeving verschijnen in alle exemplaren.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze website (inclusief maar niet beperkt tot foto’s en grafische afbeeldingen) eigendom van ons of onze licentiegevers. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden is elk gebruik van uittreksels van deze website anders dan in overeenstemming met clausule 5.1 hierboven voor enig doel verboden. Als u een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden overtreedt, wordt uw toestemming om deze website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u al het gedownloade vernietigen.
5.3 Onder voorbehoud van clausule 5.1, mag geen enkel deel van deze website worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een openbaar of privé elektronisch zoeksysteem of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
5.4 Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

6. SERVICE TOEGANG
6.1 Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat deze website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, zijn we niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
6.2 Toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle.

7. BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG
7.1 Afgezien van persoonlijk identificeerbare informatie, die onder het Privacy beleid valt, wordt al het materiaal dat u verzendt of verstuurd naar deze website, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. We hebben geen verplichtingen met betrekking tot dat materiaal. Wij en onze genomineerden zijn vrij om dat materiaal en alle opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere dingen te kopiëren, openbaar te maken, te vinden, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.
7.2 Het is verboden om materiaal op deze website te plaatsen of te verzenden:
(a) dat bedreigend is, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, discriminerend, schandalig, godslasterend, in strijd met vertrouwen, in strijd met privacy of die kan leiden tot ergernis of ongemak;
(b) waarvoor u niet alle toepasselijke licenties en/of goedkeuringen hebt verkregen;
(c) dat aanmoedigt of leidt tot een strafbaar feit, dat leidt tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of in strijd zou zijn met de rechten van derden, in Nederland of welk ander land ter wereld;
(d) dat technisch schadelijk is (inclusief, zonder beperking, computervirussen, logistieke bommen, Trojans, wormen, schadelijke software of schadelijke gegevens).
7.3 U mag de website niet misbruiken (inclusief, zonder beperking, door te hacken).
7.4 We zullen volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel dat ons vraagt ​​of opdracht geeft om de identiteit bekend te maken of iemand te vinden die materiaal plaatst in strijd met clausules 7.2 of 7.3.

8. LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES
8.1 Links naar websites van derden op deze website worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze website. We hebben niet al deze websites van derden beoordeeld en hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. We onderschrijven of doen daarom geen verklaringen over hen, of enig materiaal dat daar wordt gevonden, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico.
8.2 Als u naar deze website wilt linken, mag u dit alleen doen op basis van de link naar, maar niet repliceren naar de startpagina van deze website en onder de volgende voorwaarden:
(a) U mag het Jukebox Fanaat-logo niet verwijderen, vervormen of anderszins wijzigen;(b) U maakt geen frame of andere browser of randomgeving rondom deze website;
(c) U impliceert op geen enkele manier dat wij andere producten of diensten onderschrijven dan die van ons;
(d) U geeft geen verkeerde voorstelling van uw relatie met ons en geeft geen andere valse informatie over ons;
(e) U gebruikt anderszins geen handelsmerken van de Jukebox Fanaat die op deze website worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(f) U linkt niet vanaf een website die geen eigendom is van u; en
(g) uw website bevat geen inhoud die onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of anderszins niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om het in deze clausule 8.2 verleende recht in te trekken wegens schending van deze voorwaarden en om elke actie te ondernemen die wij passend achten.
8.3 U zult ons volledig schadeloos stellen voor verlies of schade die wij of een van onze partners kunnen lijden of oplopen als gevolg van uw schending van clausule 8.2.

9.REGISTRATIE
9.1 Om u te registreren bij www.jukeboxfanaat.nl moet u ouder zijn dan achttien jaar.
9.2 Elke registratie is voor slechts één gebruiker. We staan ​​niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met een andere persoon of met meerdere gebruikers op een netwerk.
9.3 De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van uitgegeven wachtwoorden ligt bij u en als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen.
9.4 We kunnen uw registratie onmiddellijk opschorten of annuleren naar onze redelijke discretie of als u een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden schendt.

10.AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Wij, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van deze website), en een van onze groepsmaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elke hoeveelheid of soort verlies of schade die voor u of een derde partij kan voortvloeien (inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte, punitieve- of gevolgschade, schade, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en hetzij op onrechtmatige wijze (inclusief zonder beperking nalatigheid, contract of anderszins) in verband met deze Website op enige wijze of in verband met het gebruik, onvermogen gebruik of de resultaten van het gebruik van deze website, websites die aan deze website zijn gekoppeld of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze website of het downloaden van materiaal van deze website of websites die aan deze website zijn gekoppeld.
10.2 Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; (ii) fraude; (iii) verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie; of (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.
10.3 Als uw gebruik van materiaal op deze website leidt tot onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, draagt ​​u alle kosten hiervan.
10.4 U stemt ermee in ons volledig te vrijwaren, te verdedigen en te houden, en onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, onschadelijk voor en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een inbreuk op de algemene voorwaarden door u, of uw gebruik van deze website, of het gebruik door een andere persoon die uw registratiegegevens gebruikt.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
11.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Geschillen die zich voordoen in verband met deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.
11.2 Wij garanderen niet dat onderdelen/items die te koop zijn op de Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten Nederland. Het is verboden om toegang te krijgen tot de website vanuit gebieden waar de inhoud illegaal of onwettig is. Als u deze website bezoekt vanuit locaties buiten Nederland, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

12.COPYRIGHT
Alle inhoud op deze site is eigendom van en auteursrechtelijk beschermd door de Jukebox Fanaat of zijn leveranciers en beschermd door internationale auteursrechtwetten. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van de Jukebox Fanaat of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. Gebruikers van deze site mogen de inhoud en software op deze site gebruiken als bron voor winkelen en informatie. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, aanpassing, distributie, verzending, weergave of uitvoering van de inhoud op deze site is ten strengste verboden.

13.DIVERSEN
13.1 U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet toewijzen, in sub-licentie geven of anderszins overdragen.
13.2 Als een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen die volledig van kracht blijven.

AANVERWANTE DOCUMENTEN
Zie ook onze ‘Disclaimer’ en verklaring over ons privacy beleid in het afzonderlijke document ‘Privacyverklaring’.