Privacyverklaring

Privacyverklaring
“De Jukebox Fanaat” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
• Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, fysiek adres (indien verstrekt), telefoonnummer en mobiel nummer (indien verstrekt).
• Voor buitenlandse zakelijke partijen verwerken wij tevens het BTW-nummer en evt. een Webadres.
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Voor het jaarlijks abonneren op “Memory Lane”: uw abonnementsgegevens, zoals het jaar waarop abonnement van toepassing is, automatische-incassogegevens (indien van toepassing) en uw betaalgegevens, zoals betaaldatum, betaald bedrag en betaald per zoals cash/giro/bank.
• Voor standhouders op door ons georganiseerde evenementen: uw deelnamegegevens voor het betreffende event, zoals uw stand gegevens, zoals stand nummer, evt. verdieping, aantal kramen/tafels, elektra-voorziening, aantal polsbandjes, aantal parkeerkaarten, persoonlijke laad- en los-gegevens, en uw betaalgegevens, zoals betaaldatum, betaald bedrag en betaald per zoals cash/giro/bank.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jukeboxfanaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.
We verwerken alleen gegevens als ten minste één van onderstaande doelen van toepassing is:
Wij behandelen uw inkooporders, voltooien aankooptransacties, zorgen voor levering van de gekochte producten en behandelen eventuele retouren. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.
Wij versturen op uw verzoek het blad “Memory Lane” volgens het afgesloten abonnement. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.
Wij verzorgen uw deelname als standhouder aan één van onze evenementen. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.
Wij bieden u klantenservice, behandelen uw verzoeken of klachten en voorzien u van product(garantie)ondersteuning. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.
Daarom worden sommige van uw persoonsgegevens verwerkt zodat wij onze contractuele verplichtingen tegenover u kunnen nakomen in de onderlinge dienstverlening naar u toe. Indien u ervoor kiest om ons de gevraagde en benodigde persoonsgegevens in dit verband niet te verstrekken, kunnen wij mogelijk niet volledig voldoen aan uw verzoek.

Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tijdens elk bezoek wordt er een “session-cookie” (PHPSESSID) gebruikt om de browser te koppelen aan tijdelijke variabelen op de server. Dit cookie vervalt aan het einde van de sessie, d.w.z. als de gebruiker de webbrowser sluit. Daarnaast maken wij gebruik van de Facebook “Vind ik leuk” en “Delen” knoppen, waarvoor Facebook cookies toevoegt.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jukeboxfanaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jukeboxfanaat.nl

Contactgegevens
Als u vragen hebt over dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door “De Jukebox Fanaat”, neem dan contact met ons op: De Jukebox Fanaat, Vlijmense Dijk 57, 5251 EL Vlijmen, Nederland
of stuur een e-mail naar: info@jukeboxfanaat.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij gebruiken uw gegevens nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2020.
© Jukebox Parts Service 2020